Selecteer een pagina

Van, voor en met jou!

We gaan voor een gemeente die denkt in oplossingen. Niet
‘ja maar’, wel: ‘ja en’. Niet langer uitstellen, maar open,
transparant, samen en met daadkracht.

Meer en anders wonen

TYNAARLO NU staat voor meer [sociale] huurwoningen, koopwoningen en alternatieve woonvormen, zoals een Knarrenhof of Tiny Houses. Voor jong en oud moet er een woning zijn die past bij hun situatie.

In de Gemeente Tynaarlo staan 3168 mensen ingeschreven als woningzoekend. Sommige mensen staan al tien jaar op een wachtlijst en veel jongeren wonen nog thuis bij hun ouders door een gebrek aan passende woonruimte.

Bouw 40% sociale huurwoningen, 40% midden segment en 20 % hoger segment.

Bouw in de dorpen Zuidlaren, Vries, Eelde circa 1500 woningen.

Breid Yde uit met circa 30 starterswoningen en overleg met kleinere kernen over uitbreidingswensen en mogelijkheden.

Inwoners van de gemeente Tynaarlo die woningzoekend zijn en/of staan ingeschreven bij Thuiskompas voor een woning in de gemeente Tynaarlo krijgen voorrang bij beschikbare woningen.

Centrum als hart van de samenleving

Geen saaie levenloze centra zonder sfeer maar dorpskernen waar alle inwoners eenvoudig kunnen parkeren om te winkelen, te eten, te verblijven en elkaar te ontmoeten in combinatie met een goed cultureel aanbod.

Ontmoetingsplekken, voorzieningen en cultuur voor jong en oud.

Centra zijn de huiskamers van onze dorpen om te winkelen, eten en verblijven.

Geef Vries haar centrum terug en herbouw de brandweerkazerne in Vries op een plek buiten het centrum en betrek deze ruimte bij voorzieningen voor de inwoners.

Geef Eelde haar centrum terug met voorzieningen als de bibliotheek, meer winkelaanbod en meer ruimte voor ontmoeting.

Behoud en versterk de kracht van het centrum van Zuidlaren.

Goede en veilige bereikbaarheid

TYNAARLO NU gaat voor een goede en veilige bereikbaarheid voor alle inwoners van de gemeente Tynaarlo. Gemakkelijk naar het werk of naar school in Assen of Groningen kunnen rijden of fietsen. Geen fietspaden met de titel onveiligste fietspad of stoepen die zomaar ophouden, maar veilige wegen in combinatie met voldoende en logisch openbaar vervoer.

Veiligheid voorop en uitgangspunt. Maak samen een plan: veilig naar school.

Behoud goede OV verbindingen in Zuidlaren en Vries.

Behoud van busverbinding Eelde—Martini ziekenhuis / Groningen.

Geen Transferium bij Yde-De Punt.

Onderzoek de mogelijkheid en noodzaak van een station in Glimmen en Tynaarlo.

Hulp voor iedereen

TYNAARLO NU wil niet alleen dat inwoners geholpen worden, we willen graag meer aandacht voor preventie en de mogelijkheid voor inwoners elkaar te ontmoeten en het delen van ervaringen voor bijvoorbeeld mantelzorgers.

Meer insteek op preventie in samenwerking met jongerenwerkers.

Behoud en invulling dorpshuizen in Zuidlaren, Eelde, Vries.

[Hang]plekken voor jong en oud om te sleutelen, IT-activiteit, lasmiddagen etc.

De mogelijkheid voor mantelzorgers om hun ervaringen te delen.

Asielbeleid gericht op integratie, spreiding en nemen van eigen verantwoordelijkheid.

Stimuleer cultuur & festiviteiten

We zetten ons in voor kunst en cultuur en het behoud van het verenigingsleven in onze gemeente. Dat betekent voldoende faciliteiten en accommodaties en geen ingewikkelde procedures voor festiviteiten.

Musea en cultuur zoveel mogelijk gevestigd in de centra.

Onderzoek de mogelijkheid van een theater in Zuidlaren, Vries of Eelde.

Musea en kunst gratis toegankelijk voor kinderen tot en met 17 jaar.

Snelle afhandeling of doorlopende vergunningen.

Verplaats het Internationaal Klompenmuseum Eelde naar het centrum van Eelde.

Duurzaam met de kennis van nu & Natuur

Met de kennis van nu verweven we duurzaamheid zoveel mogelijk in alles wat we doen. We houden rekening met de toepasbaarheid en haalbaarheid van klimaatdoelstellingen. Qua natuur wordt een inventarisatie opgesteld van de behoeften in de gemeente Tynaarlo, de uitbreidingsmogelijkheden en de staat van noodzakelijk onderhoud.

Bouw levensloopbestendig, met de mogelijkheid om woningen te vergroten of op te splitsen.

Geen zonne- en windparken in de gemeente Tynaarlo voordat alle daken van bedrijven en instellingen vol liggen met zonnepanelen.

Ga in gesprek met inwoners en bedrijven om verspilling en leegstand tegen te gaan.

Realiseer meer oplaadpunten voor elektrische auto’s bij ondernemers en in woonwijken.

Herzie het huidige maaibeleid en zaai bermen in met bloemenmengsels ter verbetering van het insectenbestand.

Onderwijs met een plus

TYNAARLO NU gaat voor een gevarieerd aanbod van scholen die groot genoeg zijn en voldoende buitenruimte hebben met een breed aanbod van naschoolse activiteiten.

Bouw scholen niet uitsluitend op basis van prognoses, maar luister ook naar inwoners en scholen.

Faciliteer scholen op het gebied van duurzaamheid: minder asfalt en beton, meer groen en grotere pleinen. Onderzoek het vergroten van schoolpleinen bij bestaande schoolgebouwen.

Breng het voorzieningenniveau omhoog door de samenwerking bij naschoolse activiteiten als sport en muziek te stimuleren en te regisseren, samen met de creatieve sector.

Stimuleer de lokale economie

TYNAARLO NU staat voor het stimuleren van de lokale economie daar waar het kan door te kijken naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden.

Besteed het budget aan zaken die inwoners zinvol vinden of zaken waar onze inwoners baat bij hebben. Geef het geld waar mogelijk uit binnen onze gemeentegrenzen.

Breng de [on]mogelijkheden van de bedrijventerreinen in beeld en maak een plan voor de toekomst.

Verleid ondernemers zich in onze gemeente te vestigen door eenvoudigere en snellere procedures.

Breng niveau gemeente belastingen dichterbij het landelijke gemiddelde en gebruik deze extra gelden voor het voorzieningenniveau.

Deadline voor toekomstplannen Groningen Airport Eelde, waarbij aantal aandelen wordt behouden of vergroot.

Formuleer samen met de sector een toekomstvisie voor toerisme en watersport.

Sport & recreatie

Beweging en ontspanning is belangrijk voor een goede gezondheid. We willen graag dat sporten voor iedereen gemakkelijk en toegankelijk wordt gemaakt.

Ontwikkel een sportpas, waarmee ook minima kunnen sporten en korting krijgen op schoenen, kleding en andere middelen ten behoeve van sport.

Zet in op preventie. Sporten draagt bij aan gezondere maatschappij en zorgt ervoor dat de zorgkosten in de toekomst niet de pan uitrijzend. De gemeente Tynaarlo is 1 van de 12 Drentse gemeenten die deelneemt als partner en opdrachtgever in het netwerk Drenthe beweegt. TYNAARLO NU wil deze samenwerking graag voortzetten, verder concretiseren en uitvoeren.

Onderzoek de mogelijkheden om plekken te creëren voor Urban sport. Denk aan freestyle running, skateboarden of street soccer.

Zorg voor samenwerking tussen sportverenigingen, scholen en kinderopvang.

Onderzoek de mogelijkheden voor fiets-, mountainbike- en wandelroutes.

Meer flexibele openingstijden van de zwembaden in de gemeente Tynaarlo.

Breng de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer omhoog, in samenwerking met het Meerschap.

Vernieuwing lokale politiek

We gaan voor een gemeente die denkt in oplossingen. Niet ‘ja maar’, wel: ‘ja en’. Niet langer uitstellen, maar open, transparant, samen en met daadkracht.

Onderzoek de mogelijkheden van het werken met een drietal deelraden, zoals je die ook in Amsterdam en Rotterdam hebt.

Maak voor inwoners duidelijk waar het geld vandaan komt en waaraan het wordt uitgegeven.

Zorg dat de gemeente  laagdrempelig, oplossingsgericht en toegankelijk is. Geen ellenlange verslagen in onleesbare vaktaal, maar heldere en begrijpelijke informatie. We praten niet over jou, zonder mét jou te praten!

Werk meer en beter samen. Geen verlammende partijpolitiek, maar vanuit de aanwezige kennis en expertise samen aan de slag. We betrekken de inwoners eerder en stoppen met het presenteren van volledig uitgewerkte plannen.

Meer daadkracht. Het is klaar met uitstellen en doorschuiven. Dossiers moeten worden aangepakt en afgerond.

Onderzoek de mogelijkheden voor een Gemeente Tynaarlo app. Niet langer oneindig zoeken naar informatie.